To właśnie z pomocą Ekspertów i dzięki ich doświadczeniu tworzymy najwyższej jakości słodycze, bazujące na Dobrych Składnikach.

Nasza idea nie miałaby szans powodzenia, gdyby nie wsparcie i współpraca z wybitnymi specjalistami w zakresie żywności i jej jakości. To właśnie z pomocą Ekspertów i dzięki ich doświadczeniu tworzymy najwyższej jakości słodycze, bazujące na Dobrych Składnikach.

Do Rady Ekspertów, którą powołaliśmy na etapie prac nad udoskonaleniem receptur naszych wyrobów, zaprosiliśmy wybitne postacie środowiska naukowego. Są dla nas nieocenionym wsparciem w codziennej pracy nad dalszym rozwojem receptur, które mają nie budzić wątpliwości w zakresie jakości użytych surowców, nie zawierać tego, co w naszym przekonaniu zbędne i zachowywać 100% swojego unikalnego smaku. Członkowie Rady wspomagają nas także w szerzeniu rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.

Rada Ekspertów jest niezależnym organem zrzeszającym przedstawicieli różnych dziedzin nauki – m.in. technologii żywności, towaroznawstwa, dietetyki czy entomologii – na co dzień związanych z renomowanymi uczelniami wyższymi. Współpraca z tak wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach jest dla nas wyróżnieniem i szansą na stworzenie unikalnego forum wymiany doświadczeń i informacji. Jako odpowiedzialny producent widzimy potencjał w działaniach wzbogacających naszą wiedzę i jesteśmy otwarci na dalszy rozwój.

Dzięki współpracy z Radą Ekspertów możemy powiedzieć, że Dobre Składniki, to Najlepsze Składniki.Dr hab. inż.
Agnieszka
Filipiak-Florkiewicz

prof. UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Technologii Żywności

Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

WIĘCEJ ZAMKNIJ
Biografia

Specjalista w zakresie technologii żywności i żywienia. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na edukacji żywieniowej, żywności prozdrowotnej, składnikach bioaktywnych, wartości odżywczej żywności, zanieczyszczeniach żywności oraz nutrifarmaceutykach. Jej łączny dorobek naukowy obejmuje ponad 160 pozycji, w tym 69 oryginalnych prac twórczych, 4 artykuły przeglądowe, 2 prace popularnonaukowe, 1 rozdział współautorski w podręczniku, jak również 2 rozdziały autorskie i 1 współautorski w skrypcie, a także 21 komunikatów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz wiele komunikatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych.

Studia magisterskie ukończyła w roku 1997, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii żywności i żywienia (Akademia Rolnicza, Wydział Technologii Żywności). W 2001 roku Rada Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie nadała jej stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia nadała jej Rada macierzystego Wydziału w 2011 roku.

Pracę zawodową na  Uczelni podjęła w 1997 roku na Wydziale Technologii Żywności. W kadencji 2012-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. W 2016 roku Rada Wydziału Technologii Żywności wybrała ją na funkcję Dziekana Wydziału (2016-2020).

Działalność naukowa:

Główne kierunki jej zainteresowań naukowych i prowadzonych badań dotyczą zagadnień związanych z:
- oceną sposobu żywienia oraz stanu odżywienia różnych grup ludności, a także poziomu wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia i czynników ryzyka występowania metabolicznych chorób niezakaźnych,
- zanieczyszczeniami chemicznymi żywności ze szczególnym uwzględnieniem azotanów(III) i azotanów(V) oraz metali ciężkich,
- produkcją żywności funkcjonalnej,
- występowaniem i charakterystyką bioaktywnych składników żywności ze szczególnym uwzględnieniem włókna pokarmowego oraz związków o właściwościach przeciwutleniających, a także biologiczną weryfikacja ich działania w badaniach in vivo,
- wpływem obróbki hydrotermicznej/kulinarnej na skład chemiczny żywności.

Działalność dydaktyczna:

W związku z realizacją procesu dydaktycznego na Wydziale Technologii Żywności, była opiekunem praktyk studenckich, a w latach 2010 - 2012 roku opiekowała się Kołem Naukowym Technologów Żywności. Przygotowała wiele programów nowych przedmiotów dla studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Ponadto opracowała plany i programy studiów dla kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności oraz Dietetyka. Była promotorem 27 prac magisterskich i 20 prac inżynierskich, a oprócz tego recenzowała 35 prac magisterskich i 26 inżynierskich. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki przyznano jej indywidualną nagrodę Rektora AR w Krakowie (w 2001 roku) oraz dwie nagrody zespołowe (w latach 2004 i 2006 r.). W roku 2012 otrzymała nagrodę JM Rektora za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, a w roku 2013 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. Natomiast za zasługi dla polskiej gospodarki żywnościowej i Stowarzyszenia SIT NOT SPOŻ otrzymała dyplom, nadany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (Warszawa, 2006 r.). Jest odznaczona brązowym krzyżem za długoletnia służbę.

Jest członkiem uznanych Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Komitetu Nauk o Żywności PAN.


Prof. zw. dr hab.
Władysław Kędzior

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

Katedra Towaroznawstwa Żywności

WIĘCEJ ZAMKNIJ
Biografia

Specjalista w dziedzinie jakości żywności, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego oraz w zakresie metodyki badań i oceny żywności. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje także na badaniu preferencji konsumenckich w zakresie produktów spożywczych oraz konsumenckich kryteriów jakości. Związany z Katedrą Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Studia towaroznawcze ukończył na Wydziale Ekonomiki Obrotu WSE w Krakowie. Pracę naukowo-dydaktyczną podjął w 1975 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w Zakładzie Towaroznawstwa Spożywczego (obecnie Katedra Towaroznawstwa Żywności). W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk towaroznawczych w Instytucie Towaroznawstwa AE w Krakowie, a w 1995 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa na Wydziale Towaroznwstwa AE w Poznaniu. W 2006 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Swoją działalność naukową i dydaktyczną koncentruje na towaroznawstwie żywności. Obejmuje ona przede wszystkim: czynniki kształtujące skład i właściwości produktów spożywczych, metodykę badania i oceny żywności oraz preferencje konsumenckie produktów spożywczych (konsumenckie kryteria jakości). Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych oraz opracowań dydaktycznych. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pełnił funkcję prodziekana (2002-2008) i dziekana Wydziału Towaroznawstwa (2008-2012), był i jest członkiem organów kolegialnych UEK. Pełnił także funkcję kierownika Katedry Towaroznawstwa Żywności (od 2012 r. do 2018 r.) oraz kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego UEK (od 2008 r.). Bierze udział w pracach Komisji Nauk Towaroznawczych PAN Oddział w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (był przewodniczącym Komisji ds. Rzeczoznawstwa i prezesem Zarządu Głównego) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawstwa i Technologii – Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaften und Technologie (IGWT), gdzie pełnił funkcję wiceprezydenta.


Prof. zw. dr hab.
Krzysztof Krygier

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Grupa Uczelni Vistula

WIĘCEJ ZAMKNIJ
Biografia

Wieloletni profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie związany z Wydziałem Nauk o Żywności. Aktualnie profesor w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji - Grupa uczelni Vistula. Ekspert w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, specjalista w zakresie technologii tłuszczów, a także dodatków do żywności i żywności specjalnego przeznaczenia, w tym funkcjonalnej. Autor ponad 300 artykułów naukowych. Współautor kilku podręczników i skryptów m.in. „Safety in AgriFood Chain”. 


Członek wielu prestiżowych światowych organizacji naukowych, w tym między innymi: European Federation for the Science and Technology of Lipids (przedstawiciel Polski i Członek Zarządu); European Journal of Lipid Science and Technology (Członek Rady Programowej i Rady Recenzentów); International Society for Fat Research (przedstawiciel Polski i członek Rady Dyrektorów); European Functional Food Network (przedstawiciel Polski); American Oil Chemists’ Society. Reprezentował Polskę podczas licznych kongresów naukowych o międzynarodowym charakterze, takich jak np. Światowe i Europejskie Kongresy Lipidowe (m.in. Sydney i Kuala Lumpur), Światowe Kongresy Rzepakowe (m.in. Canberra), World Congress of Nutrition (Bangkok), Azjatycki Kongres Tłuszczowy (New Delhi).

W Polsce, poza działalnością uczelnianą, jest zaangażowany w prowadzenie warsztatów, wykładów i szkoleń na tematy związane z tłuszczami. Realizował je między innymi dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Polskiej Federacji Producentów Żywności i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Jest też członkiem Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia (i przewodniczącym Komitetu Roboczego ds. Nauki), Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Komitetu Technicznego nadawania znaku jakości Q w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Był Wiceprezesem i Przewodniczym Sekcji Technologii i Chemii Tłuszczów w Polskim Towarzystwie Technologów Żywności. Należy do komitetów redakcyjnych czasopism: „Przemysł Spożywczy”, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”.


Prof. zw. dr hab.
Stanisław Ignatowicz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Entomologii Stosowanej

WIĘCEJ ZAMKNIJ
Biografia

Czołowy polski entomolog i światowej sławy specjalista. Jest autorem ponad 350 książek i publikacji naukowych. Prowadzi regularne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorstw spożywczych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół szkodników, ich funkcjonowania oraz skutecznych metod zwalczania. Niekwestionowany ekspert w dziedzinie dezynsekcji dóbr dziedzictwa narodowego.

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał w 1972 r. dyplom magistra biologii. Od 1 października 1972 r. do 15 lipca 1974 r. pracował na etacie asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców UMK, a potem w Zakładzie Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie jest zatrudniony do dziś jako profesor zwyczajny.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1977 r., a stopień doktora habilitowanego w roku 1986. W 1996 r. Prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ogrodniczych.

W latach 1977-1978 odbył staż naukowy w USA, gdzie zajmował się grzybami wywołującymi choroby owadów. W latach 1982 i 1983 pracował na Uniwersytecie Amsterdamskim, gdzie badał zagadnienia związane z diapauzą u przędziorka.

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz jest specjalistą w zakresie biologii, szkodliwości i metod zwalczania szkodników rolniczych, ogrodniczych, magazynowych i o znaczeniu sanitarnym. Zajmuje się oznaczaniem do gatunku szkodniki, należących do roztoczy, owadów, mięczaków, ssaków i ptaków. Zna zasady HACCP, wymagania systemów IFS/BRC, AIB i integrowanych metod zwalczania szkodników (IPM). Doradza w sprawach zabezpieczenia zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami. Ocenia skuteczność produktów biobójczych (insektycydy, rodentycydy). Prowadzi szkolenia z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Organizuje spotkania i konferencje naukowe.

Jest autorem licznych publikacji zamieszczonych w pismach krajowych i zagranicznych, które podane są na jego stronie www.trojszyk.com/publikacje.Biografia

Specjalista w zakresie technologii żywności i żywienia. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na edukacji żywieniowej, żywności prozdrowotnej, składnikach bioaktywnych, wartości odżywczej żywności, zanieczyszczeniach żywności oraz nutrifarmaceutykach. Jej łączny dorobek naukowy obejmuje ponad 160 pozycji, w tym 69 oryginalnych prac twórczych, 4 artykuły przeglądowe, 2 prace popularnonaukowe, 1 rozdział współautorski w podręczniku, jak również 2 rozdziały autorskie i 1 współautorski w skrypcie, a także 21 komunikatów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz wiele komunikatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych.

Studia magisterskie ukończyła w roku 1997, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii żywności i żywienia (Akademia Rolnicza, Wydział Technologii Żywności). W 2001 roku Rada Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie nadała jej stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia nadała jej Rada macierzystego Wydziału w 2011 roku.

Pracę zawodową na  Uczelni podjęła w 1997 roku na Wydziale Technologii Żywności. W kadencji 2012-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. W 2016 roku Rada Wydziału Technologii Żywności wybrała ją na funkcję Dziekana Wydziału (2016-2020).

Działalność naukowa:

Główne kierunki jej zainteresowań naukowych i prowadzonych badań dotyczą zagadnień związanych z:
- oceną sposobu żywienia oraz stanu odżywienia różnych grup ludności, a także poziomu wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia i czynników ryzyka występowania metabolicznych chorób niezakaźnych,
- zanieczyszczeniami chemicznymi żywności ze szczególnym uwzględnieniem azotanów(III) i azotanów(V) oraz metali ciężkich,
- produkcją żywności funkcjonalnej,
- występowaniem i charakterystyką bioaktywnych składników żywności ze szczególnym uwzględnieniem włókna pokarmowego oraz związków o właściwościach przeciwutleniających, a także biologiczną weryfikacja ich działania w badaniach in vivo,
- wpływem obróbki hydrotermicznej/kulinarnej na skład chemiczny żywności.

Działalność dydaktyczna:

W związku z realizacją procesu dydaktycznego na Wydziale Technologii Żywności, była opiekunem praktyk studenckich, a w latach 2010 - 2012 roku opiekowała się Kołem Naukowym Technologów Żywności. Przygotowała wiele programów nowych przedmiotów dla studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Ponadto opracowała plany i programy studiów dla kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności oraz Dietetyka. Była promotorem 27 prac magisterskich i 20 prac inżynierskich, a oprócz tego recenzowała 35 prac magisterskich i 26 inżynierskich. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki przyznano jej indywidualną nagrodę Rektora AR w Krakowie (w 2001 roku) oraz dwie nagrody zespołowe (w latach 2004 i 2006 r.). W roku 2012 otrzymała nagrodę JM Rektora za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, a w roku 2013 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. Natomiast za zasługi dla polskiej gospodarki żywnościowej i Stowarzyszenia SIT NOT SPOŻ otrzymała dyplom, nadany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (Warszawa, 2006 r.). Jest odznaczona brązowym krzyżem za długoletnia służbę.

Jest członkiem uznanych Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Komitetu Nauk o Żywności PAN.


Biografia

Specjalista w dziedzinie jakości żywności, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego oraz w zakresie metodyki badań i oceny żywności. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje także na badaniu preferencji konsumenckich w zakresie produktów spożywczych oraz konsumenckich kryteriów jakości. Związany z Katedrą Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Studia towaroznawcze ukończył na Wydziale Ekonomiki Obrotu WSE w Krakowie. Pracę naukowo-dydaktyczną podjął w 1975 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w Zakładzie Towaroznawstwa Spożywczego (obecnie Katedra Towaroznawstwa Żywności). W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk towaroznawczych w Instytucie Towaroznawstwa AE w Krakowie, a w 1995 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa na Wydziale Towaroznwstwa AE w Poznaniu. W 2006 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Swoją działalność naukową i dydaktyczną koncentruje na towaroznawstwie żywności. Obejmuje ona przede wszystkim: czynniki kształtujące skład i właściwości produktów spożywczych, metodykę badania i oceny żywności oraz preferencje konsumenckie produktów spożywczych (konsumenckie kryteria jakości). Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych oraz opracowań dydaktycznych. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pełnił funkcję prodziekana (2002-2008) i dziekana Wydziału Towaroznawstwa (2008-2012), był i jest członkiem organów kolegialnych UEK. Pełnił także funkcję kierownika Katedry Towaroznawstwa Żywności (od 2012 r. do 2018 r.) oraz kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego UEK (od 2008 r.). Bierze udział w pracach Komisji Nauk Towaroznawczych PAN Oddział w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (był przewodniczącym Komisji ds. Rzeczoznawstwa i prezesem Zarządu Głównego) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawstwa i Technologii – Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaften und Technologie (IGWT), gdzie pełnił funkcję wiceprezydenta.


Biografia

Wieloletni profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie związany z Wydziałem Nauk o Żywności. Aktualnie profesor w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji - Grupa uczelni Vistula. Ekspert w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, specjalista w zakresie technologii tłuszczów, a także dodatków do żywności i żywności specjalnego przeznaczenia, w tym funkcjonalnej. Autor ponad 300 artykułów naukowych. Współautor kilku podręczników i skryptów m.in. „Safety in AgriFood Chain”. 


Członek wielu prestiżowych światowych organizacji naukowych, w tym między innymi: European Federation for the Science and Technology of Lipids (przedstawiciel Polski i Członek Zarządu); European Journal of Lipid Science and Technology (Członek Rady Programowej i Rady Recenzentów); International Society for Fat Research (przedstawiciel Polski i członek Rady Dyrektorów); European Functional Food Network (przedstawiciel Polski); American Oil Chemists’ Society. Reprezentował Polskę podczas licznych kongresów naukowych o międzynarodowym charakterze, takich jak np. Światowe i Europejskie Kongresy Lipidowe (m.in. Sydney i Kuala Lumpur), Światowe Kongresy Rzepakowe (m.in. Canberra), World Congress of Nutrition (Bangkok), Azjatycki Kongres Tłuszczowy (New Delhi).

W Polsce, poza działalnością uczelnianą, jest zaangażowany w prowadzenie warsztatów, wykładów i szkoleń na tematy związane z tłuszczami. Realizował je między innymi dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Polskiej Federacji Producentów Żywności i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Jest też członkiem Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia (i przewodniczącym Komitetu Roboczego ds. Nauki), Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Komitetu Technicznego nadawania znaku jakości Q w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Był Wiceprezesem i Przewodniczym Sekcji Technologii i Chemii Tłuszczów w Polskim Towarzystwie Technologów Żywności. Należy do komitetów redakcyjnych czasopism: „Przemysł Spożywczy”, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”.


Biografia

Czołowy polski entomolog i światowej sławy specjalista. Jest autorem ponad 350 książek i publikacji naukowych. Prowadzi regularne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorstw spożywczych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół szkodników, ich funkcjonowania oraz skutecznych metod zwalczania. Niekwestionowany ekspert w dziedzinie dezynsekcji dóbr dziedzictwa narodowego.

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał w 1972 r. dyplom magistra biologii. Od 1 października 1972 r. do 15 lipca 1974 r. pracował na etacie asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców UMK, a potem w Zakładzie Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie jest zatrudniony do dziś jako profesor zwyczajny.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1977 r., a stopień doktora habilitowanego w roku 1986. W 1996 r. Prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ogrodniczych.

W latach 1977-1978 odbył staż naukowy w USA, gdzie zajmował się grzybami wywołującymi choroby owadów. W latach 1982 i 1983 pracował na Uniwersytecie Amsterdamskim, gdzie badał zagadnienia związane z diapauzą u przędziorka.

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz jest specjalistą w zakresie biologii, szkodliwości i metod zwalczania szkodników rolniczych, ogrodniczych, magazynowych i o znaczeniu sanitarnym. Zajmuje się oznaczaniem do gatunku szkodniki, należących do roztoczy, owadów, mięczaków, ssaków i ptaków. Zna zasady HACCP, wymagania systemów IFS/BRC, AIB i integrowanych metod zwalczania szkodników (IPM). Doradza w sprawach zabezpieczenia zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami. Ocenia skuteczność produktów biobójczych (insektycydy, rodentycydy). Prowadzi szkolenia z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Organizuje spotkania i konferencje naukowe.

Jest autorem licznych publikacji zamieszczonych w pismach krajowych i zagranicznych, które podane są na jego stronie www.trojszyk.com/publikacje.
Proszę obrócić telefon